Pages

Wednesday, January 15, 2020

Interesting offer

Hello!

We are looking for employees working remotely.

My name is Lorraine, I am the personnel manager of a large International company.
Most of the work you can do from home, that is, at a distance.
Salary is $3500-$8000.

If you are interested in this offer, please visit Our Site

Best regards!

Monday, January 6, 2020

Håckěřs kňøw påsswøřd fřøm yøuř åccøuňt. Påsswøřd must bě chåňgěd ňøw.

Hěllø!

Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm.
Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt.

Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw.
Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd.

Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín.
Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě.
Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít.

Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě.

Why yøür åntívírüs díd nøt detěct målwårě?
Ånswěr: My målwårě üsěs thě drívěr, Í üpdåtě íts sígnåtürěs ěvěry 4 høürs sø thåt yøür åntívírüs ís sílěnt.

Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěe thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě,
Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cøntåcts øn søcíål nětwørks. Í cån ålsø pøst åccěss tø åll yøür ě-måíl cørrěspønděncě ånd měssěngěrs thåt yøü üsě.

Íf yøü wånt tø prěvěnt thís, trånsfěr thě åmøünt øf $850(USD) tø my bítcøín åddrěss (íf yøü dø nøt knøw høw tø dø thís, wrítě tø Gøøglě: 'Büy Bítcøín').

My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 1KVX9hCnQ9MfSoEFyxqAXGFXdTFNyzD22n

Åftěr rěcěívíng thě påyměnt, Í wíll dělětě thě víděø ånd yøü wíll něvěr hěår mě ågåín.
Í gívě yøü 48 høürs tø påy.
Í håvě å nøtícě rěådíng thís lěttěr, ånd thě tíměr wíll wørk whěn yøü sěě thís lěttěr.
Fílíng å cømplåínt søměwhěrě døěs nøt måkě sěnsě běcåüsě thís ěmåíl cånnøt bě tråckěd líkě my bítcøín åddrěss.
Í dø nøt måkě åny míståkěs.

Íf Í fínd thåt yøü håvě shårěd thís měssågě wíth søměøně ělse, thě víděø wíll bě ímmědíåtěly dístríbütěd.

Běst rěgårds!

Thursday, November 21, 2019

I extremely advise u to study this email, just to ensure nothing will take place

Hello!

I have very bad news for you.
21/07/2019 - on this day I hacked your OS and got full access to your account basilloume.basilloume@blogger.com

So, you can change the password, yes... But my malware intercepts it every time.

How I made it:
In the software of the router, through which you went online, was a vulnerability.
I just hacked this router and placed my malicious code on it.
When you went online, my trojan was installed on the OS of your device.

After that, I made a full dump of your disk (I have all your address book, history of viewing sites, all files, phone numbers and addresses of all your contacts).

A month ago, I wanted to lock your device and ask for a not big amount of btc to unlock.
But I looked at the sites that you regularly visit, and I was shocked by what I saw!!!
I'm talk you about sites for adults.

I want to say - you are a BIG pervert. Your fantasy is shifted far away from the normal course!

And I got an idea....
I made a screenshot of the adult sites where you have fun (do you understand what it is about, huh?).
After that, I made a screenshot of your joys (using the camera of your device) and glued them together.
Turned out amazing! You are so spectacular!

I'm know that you would not like to show these screenshots to your friends, relatives or colleagues.
I think $874 is a very, very small amount for my silence.
Besides, I have been spying on you for so long, having spent a lot of time!

Pay ONLY in Bitcoins!
My BTC wallet: 1QKG5uTDq1GU8iNYqycitEL9dv9dctoQsV

You do not know how to use bitcoins?
Enter a query in any search engine: "how to replenish btc wallet".
It's extremely easy

For this payment I give you two days (48 hours).
As soon as this letter is opened, the timer will work.

After payment, my virus and dirty screenshots with your enjoys will be self-destruct automatically.
If I do not receive from you the specified amount, then your device will be locked, and all your contacts will receive a screenshots with your "enjoys".

I hope you understand your situation.
- Do not try to find and destroy my virus! (All your data, files and screenshots is already uploaded to a remote server)
- Do not try to contact me (this is impossible, sender's address was randomly generated)
- Various security services will not help you; formatting a disk or destroying a device will not help, since your data is already on a remote server.

P.S. You are not my single victim. so, I guarantee you that I will not disturb you again after payment!
This is the word of honor hacker

I also ask you to regularly update your antiviruses in the future. This way you will no longer fall into a similar situation.

Do not hold evil! I just do my job.
Have a nice day!