Pages

Thursday, March 26, 2020

Crutec Co., Ltd. First order 2020

Hello basilloume.basilloume

How are you today, I hope you stay safe from the COVIC-19 Virus.

We are Interested in buying your product.

Kindly send your company latest catalog and your best price list.

Also confirm your company mode of payment.

 Bong Jun, Namkung

( President & Supply Chain Manager)

Crutec Co., Ltd.

36-1, Geumhwa-ro 627beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do,

Republic of Korea.
Tel: +82-(0)31-316-2117 | Fax:+82-(0)31-316-2119

email: bong.jun@crutec.co


Sunday, March 1, 2020

Check the confidentiality of your information (according to our security service, your account has been hacked).

_Hello!

Í am a hacker who has access to yoür operatíng system.
Í also have full access to yoür accoüňt.

Í've been watchíng yoü for a few months now.
The fact ís that yoü were ínfected wíth malware throügh an adült síte that yoü vísíted.

Íf yoü are not famílíar wíth thís, Í wíll explaín.
Trojan Vírüs gíves me füll access and control over a compüter or other devíce.
Thís means that Í can see everythíng on yoür screen, türn on the camera and mícrophone, büt yoü do not know aboüt ít.

Í also have access to all yoür contacts and all yoür correspondence.

Why yoür antívírüs díd not detect malware?
Answer: My malware üses the dríver, Í üpdate íts sígnatüres every 4 hoürs so that yoür antívírüs ís sílent.

Í made a vídeo showíng how yoü mastürbate on the left half of the screen, and ín the ríght half yoü see the vídeo that yoü watched. Wíth one clíck of the moüse,
Í can send thís vídeo to all yoür emaíls and contacts on socíal networks. Í can also post access to all yoür e-maíl correspondence and messengers that yoü üse.

Íf yoü want to prevent thís, transfer the amoünt of $950(USD) to my bítcoín address (íf yoü do not know how to do thís, wríte to Google: 'Büy Bítcoín').

My bítcoín address (BŤC Wallet) ís: 1LFkUg9nWmZEBYMxzizXpHXfyy5CRvmzaA

After receívíng the payment, Í wíll delete the vídeo and yoü wíll never hear me agaín.
Í gíve yoü 48 hoürs to pay.
Í have a notíce readíng thís letter, and the tímer wíll work when yoü see thís letter.
Fílíng a complaínt somewhere does not make sense becaüse thís emaíl cannot be tracked líke my bítcoín address.
Í do not make any místakes.

Íf Í fínd that yoü have shared thís message wíth someone else, the vídeo wíll be ímmedíately dístríbüted.

Best regards!

Friday, February 7, 2020

hi

I'm diagnosed with end-stage cancer,I've got a charity proposition I want to put in your care by entrusting you with my fund.Respond if interested,so I know you got this

Wednesday, January 15, 2020

Interesting offer

Hello!

We are looking for employees working remotely.

My name is Lorraine, I am the personnel manager of a large International company.
Most of the work you can do from home, that is, at a distance.
Salary is $3500-$8000.

If you are interested in this offer, please visit Our Site

Best regards!

Monday, January 6, 2020

Håckěřs kňøw påsswøřd fřøm yøuř åccøuňt. Påsswøřd must bě chåňgěd ňøw.

Hěllø!

Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm.
Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt.

Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw.
Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd.

Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín.
Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě.
Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít.

Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě.

Why yøür åntívírüs díd nøt detěct målwårě?
Ånswěr: My målwårě üsěs thě drívěr, Í üpdåtě íts sígnåtürěs ěvěry 4 høürs sø thåt yøür åntívírüs ís sílěnt.

Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěe thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě,
Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cøntåcts øn søcíål nětwørks. Í cån ålsø pøst åccěss tø åll yøür ě-måíl cørrěspønděncě ånd měssěngěrs thåt yøü üsě.

Íf yøü wånt tø prěvěnt thís, trånsfěr thě åmøünt øf $850(USD) tø my bítcøín åddrěss (íf yøü dø nøt knøw høw tø dø thís, wrítě tø Gøøglě: 'Büy Bítcøín').

My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 1KVX9hCnQ9MfSoEFyxqAXGFXdTFNyzD22n

Åftěr rěcěívíng thě påyměnt, Í wíll dělětě thě víděø ånd yøü wíll něvěr hěår mě ågåín.
Í gívě yøü 48 høürs tø påy.
Í håvě å nøtícě rěådíng thís lěttěr, ånd thě tíměr wíll wørk whěn yøü sěě thís lěttěr.
Fílíng å cømplåínt søměwhěrě døěs nøt måkě sěnsě běcåüsě thís ěmåíl cånnøt bě tråckěd líkě my bítcøín åddrěss.
Í dø nøt måkě åny míståkěs.

Íf Í fínd thåt yøü håvě shårěd thís měssågě wíth søměøně ělse, thě víděø wíll bě ímmědíåtěly dístríbütěd.

Běst rěgårds!